Privacy Policy

Voorwerp
Deze privacy policy (de Privacy Policy) is opgesteld door Maria Kramp, gedomicilieerd te
Brugstraat , 3740 Bilzen (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd).
De Privacy Policy informeert bezoekers van de volgende website: www.huisvanmus.eu (hierna de
“Website” genoemd) over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt
door de Verwerkingsverantwoordelijke.
De Privacy Policy is een uiting van het voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle
transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening
Gegevensbescherming” genoemd).
De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het
privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke
maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen
verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.
Met “persoonsgegevens” wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze
contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres
weergegeven in het punt “contactgegevens” van de Privacy Policy.

Welke gegevens verzamelen wij?
De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt, volgens de modaliteiten en principes
hierna beschreven, de volgende persoonsgegevens:

  • het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;
  • Het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de Website, door via e-mail te communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke, door deel te nemen aan discussiefora, door zicht te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website, enz.;
  • Het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de Website werden bezocht;
  • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of een inschrijving op de Website, of door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website.


Wij verzamelen bovendien de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens gegevens verzamelen die geen persoonlijk karakter
hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat
een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze
gegevens kunnen bijgevolg voor ieder doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Website te
verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te
verbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.
In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk
karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens
worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste
gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd, omdat de link tussen de persoonsgegevens en
niet-persoonsgegevens is tenietgedaan.